MOV PROGRAMI - sociala in zdravje

"Projekt Socialna aktivacija  "AS – Aktiviraj SE!" 2022

Mestna občina Velenje v letu 2022 sofinancira projekte socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov. V sklopu tega se Zavod USPEŠEN.SI uspešno vključuje in sodeluje v partnerskem sodelovanju z izvajalcem programa socialne aktivacije s povezovanjem z zaposlitvenimi programi.

Uporabniki projekta:    

V program se lahko vključijo polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo ter so:

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb ali
 • vpisani v evidenco začasno nezaposljivih oseb ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Glavne projektne aktivnosti, ki jih kot partnerji na projektu imamo, zajemajo aktivno vključevanje in delovanje v Modulu I/II/III z izvedbo aktivnosti spoznavanja in motivacije, delovnih aktivnosti, učenjem skozi delo in aktivnim sodelovanjem s projektnimi partnerji in drugimi deležniki, pripravo in izdelavo končnih produktov/storitev, predstavitvijo izvedenih aktivnosti okolju ter izvajanjem aktivnosti spoznavanja trga dela in pridobivanja kompetenc za približevanju trgu dela. 

Z vključitvijo v projektno partnersko sodelovanje, pripomoremo h kvalitetnejši izvedbi projekta, kar dokazujejo pretekle izkušnje in reference s področja karierne orientacije, načrtovanja, organiziranja in vodenja tudi drugih vsebin opismenjevanja.

Naše aktivnosti se nanašajo na naslednja področja:

 • strokovna podpora udeležencem pri izvajanju različnih preventivnih vsebin, ki zagotavljajo socialno in delovno vključenost udeležencev,
 • svetovanje in informiranje uporabnikov,
 • učna pomoč,
 • izvajanje vsebin za pridobivanje in razvoj kompetenc za iskanje zaposlitve,
 • izvajanje preventivnih vsebin, ki zagotavljajo večjo socialno vključenost udeležencev
 • sodelovanju pri izvajanju skupnih delovnih akcij in učenju skozi delo za skupino oseb iz ciljne skupine, ki omogočajo ohranjanje in  pridobivanje delovnih veščin, sposobnosti in funkcionalna znanja,
 • sodelovanje na posvetih za izmenjavo mnenj/izkušenj/dobrih praks/informacij.

S sodelovanjem na projektu prispevamo k razvoju stimulativnega podpornega okolja, s katerim ciljnim skupinam udeležencem omogočimo lažje približevanje trgu dela, hkrati spodbujamo lokalno okolje, mesto Velenje k sodelovanju, aktiviranju in opolnomočenju pomoči potrebnih oseb.

Cilj projekta:

S partnerskim sodelovanjem želimo v programu vključenim osebam omogočiti, da realizirajo svoje življenjske in zaposlitvene cilje, potencirati priložnosti za realizacijo obiskov pri delodajalcih, na katerih se bodo osebno spoznali s potencialnimi delodajalci, kar bo še povečalo njihove zaposlitvene možnosti ter jih opolnomočiti pri uspešnem vključevanju v okolje.

Zaključeni programi/projekti: 

"Projekt Socialna aktivacija  "AS – Aktiviraj SE!" - 2021

»Projekt Socialna aktivacija »AS – Aktiviraj SE!« - 2020

»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela« - 2018, 2019