Zavod USPEŠEN.SI (v nadaljevanju zavod) je ustanovljen za opravljanje dejavnosti s področij socialne varnosti in izobraževanja.

Namen zavoda je razvoj človeških virov in socialnih programov, spodbujanje partnerskega sodelovanja, povezovanja in združevanja nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb ter nudenje pomoči ranljivim skupinam prebivalstva, nevladnim organizacijam in drugim pravnim osebam v obliki izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev, strokovne podpore in drugih oblik pomoči. Svoj namen uresničuje s tem, da:

 • razvija izobraževalne programe in projekte,
 • organizira in izvaja izobraževanja, usposabljanja, tečaje, posvetovanja, razprave in seminarje,
 • spodbuja in razvija prostovoljstvo,
 • nudi pomoč ranljivim skupinam posameznikov,
 • spodbuja partnersko sodelovanje, povezovanje in združevanje nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb,
 • nudi strokovno podporo in pomoč z namenom zagotavljanja razvoja nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb,
 • se zavzema za spoštovanje pravnih predpisov, etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju zavoda.


Cilj zavoda je, s partnerskim sodelovanjem, povezovanjem in združevanjem ter izvajanjem programov za različne ciljne skupine, prispevati k nenehnemu razvoju na področjih delovanja zavoda, in sicer:

 • s pomočjo informiranja, ozaveščanja in izobraževanja spodbujati filantropijo, enakost, družbeno pravičnost, socialno vključenost in posledično višjo kakovost življenja ranljivih skupin prebivalstva;
 • pomagati ranljivim skupinam prebivalstva pri vključevanju v družbeno-socialne procese;
 • spodbujati partnersko sodelovanje in razvijati programe za posamezne ciljne skupine;
 • zagotavljati razvoj nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb;
 • vzpostavljati sodelovanje in partnerske povezave z javnimi, nevladnimi in drugimi organizacijami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, predvsem znotraj EU;
 • zagotavljati pomoč in strokovno podporo posameznikom ali pravnim osebam;
 • si prizadevati za visoko strokovno raven dela zavoda;
 • izvajati mentorstva in druge oblike pomoči za prostovoljce, posameznike, nevladne organizacije in druge pravne osebe.