V Zavodu USPEŠEN.SI izvajamo programe in projekte, ki prispevajo k doseganju ciljev zavoda.

>>> Aktivnosti informiranja lokalne javnosti v projektih Socialno stičišče i-Velenjčan in Informacijsko središče za razvoj kariere, v sklopu katerih širši lokalni javnosti zagotavljamo informiranje, podporo, svetovanje, mentoriranje in usposabljanje za potrebe dela in življenja v lokalni skupnosti.

>>> Prenos dobrih praks, razvoj novih in nadgradnja obstoječih programov za opolnomočenje različnih ranljivih skupin ter krepitev in opolnomočenje zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega managementa krepi tudi trajnost organizacij v sklopu projekta Strateško partnerstvo "Mreža" 2019-2022.

>>> Aktivnosti v sklopu socialnega projekta  Projekt socialna aktivacija "AS - AKTIVIRAJ SE!" 2019-2022 za krepitev socialno vključenosti udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine. Projekt Socialne aktivacije je bil v obdobju 2018-2022 podprt tudi s strani Mestne občine Velenje. 

>>> Izobraževanje odraslih v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 in Pridobivanje temeljnih kompetenc 2018-2022 (računalniško in digitalno opismenjevanje).

>>> Neformalno učenje za majhne skupine v sklopu študijskih krožkov

>>> Izvajanje delavnic za mlade v starosti od 15 do 29 let v sklopu Projektov lokalnega program razovja delvoanja mladih 2018 - 2022

>>> Aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela 2016-2018, v okviru katerih smo izvajali delavnice za različne ciljne skupine brezposelnih oseb (za neposredno zaposljive, za osebe starejše od 50 let in za dolgotrajno brezposelne osebe).