Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019

 

Na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo bili izbrani za partnerja projekta Pridobivanje kompetenc 2016-2019, LU Velenje. V projektu poleg koordinatorja - Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, sodelujemo še štirje partnerji:

- Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI,

- Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje,

- Šolski center Velenje in

- Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.

Projekt delno financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let.

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša največ do 725.040,00 EUR. Delež prispevka EU je 80,00 %.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Prijave sprejemamo v informacijski pisarni:

Mateja Šeliga
03/898-54-66
mateja@lu-velenje.si           

Sofinancirali se bodo naslednji programi:

a.)   Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (v nadaljevanju: programi UŽU)

Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pismenosti manj izobraženim odraslim za pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja. Izvajali se bodo naslednji programi UŽU:

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: UŽU MI)

Cilj programa je omogočiti posamezniku, da obnovi in pridobi temeljno znanje in spretnosti za lažje osvajanje nove učne snovi in napredovanje v formalnem izobraževanju. Ciljna skupina so manj izobraženi zaposleni, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati formalno izobraževanje.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto (v nadaljnjem besedilu: UŽU MDM)

Cilj programa je razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu, spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. Ciljne skupine so zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih delih, na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije ter tisti, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak (v nadaljnjem besedilu: UŽU MK)

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in kakovosti življenja. Ciljna skupina so osebe s posebnimi potrebami oziroma osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladovanje temeljnih spretnosti.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja (v nadaljnjem besedilu: UŽU IP)

Cilj programa je omogočiti pridobivanje temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo udeleženci lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (v nadaljnjem besedilu: UŽU BIPS)

Cilji programa je pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Ciljna skupina so zaposleni starši in stari starši.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Razgibajmo življenje z učenjem (v nadaljnjem besedilu: UŽU Razgibajmo življenje z učenjem)

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti, dvig samozavesti in dvig kakovosti življenja. Ciljna skupina so starejši zaposleni odrasli, ki niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje in si zaradi podaljševanja delovne aktivnosti želijo pridobiti znanje in usposobljenost za bolj kakovostno življenje in delo.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame (v nadaljnjem besedilu: UŽU Knjige so zame)

Cilji programa so spodbujati: razvoj bralne pismenosti odraslih, demokratični dialog znotraj skupine, strpen medkulturni in medgeneracijski dialog, razvoj kulturne inteligence, strpnost in solidarnost, razvoj jezikovnih zmožnosti, razvoj sposobnosti analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, osebnostni razvoj ter motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.

 

b.) Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju. Ciljna skupina so govorci slovenščine kot ne prvega jezika, ki imajo predznanje slovenščine na različnih ravneh od popolnih začetnikov do izpopolnjevalcev in so dosegli različne stopnje izobrazbe.

 

c.) Začetna integracija priseljencev (v nadaljnjem besedilu: ZIP)

Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Ciljna skupina so priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja.

 

Javno veljavni programi: UŽU MI, UŽU MDM, UŽU MK, UŽU IP, UŽU BIPS, Slovenščina kot drugi in tuji jezik, ter ZIP, so dostopni na spletnem naslovu:http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143.

Programa UŽU Razgibajmo življenje z učenjem in UŽU knjige so zame sta dostopna na spletnem naslovu: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=231 .

 

č.) Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: programi SNIO)

Cilj programov je pridobivanje in razvijanje naslednjih temeljnih kompetenc, ki vključujejo tudi vidik trajnostnega razvoja: sporazumevanje v slovenskem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje.

Sofinancirali se bodo naslednji programi:

Angleščina za poslovni svet

Cilj programa je razvijati in izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih. Udeleženci v programu osvežijo in nadgradijo svoje znanje angleškega jezika za samozavestno in samostojno sporazumevanje v angleškem jeziku, pri navezovanju stikov s tujino, širijo besedišče in uporabljajo  strokovno terminologijo, znajo predstaviti sebe, podjetje, dejavnost, izdelek oz. storitev v angleškem jeziku ter se tako tudi osebno in strokovno razvijajo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO1

 

Kovnica kovaškega znanja

Cilj programa je razvijanje sposobnosti za organizacijo lastnega dela in obvladovanje tehnoloških postopkov na področju utopnega kovanja.

Udeleženec v programu bo zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter načrtovati racionalno porabo energije, materiala in časa;
 • voditi evidenco izdelave izdelkov ter ostalo administrativno dokumentacijo;
 • prevzeti stroje in naprave za utopno kovanje ter opraviti zagon po tehnoloških navodilih;
 • sprejeti delovno dokumentacijo in se seznaniti z njo ter z osnovnimi parametri tehnologije kovanja;
 • prevzeti in preveriti delovanje peči, valjarke, kladiva oziroma stiskalnice, delovnih pripomočkov, merilnih priprav, energetskih instalacij in varnostnih naprav;
 • pregledati transportne naprave in pripraviti kovaške zaboje;
 • pri delu uporabljati vsa predpisana tehnična in osebna zaščitna sredstva;
 • upoštevati predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom;
 • pripraviti ustrezno orodje in pripomočke za delo ter vzdrževati čistočo kovaškega orodja in prostora;
 • zagotavljati natančnost pri delu ter kakovost kovaških izdelkov in storitve, izvesti vzdrževanje kovaškega orodja in strojev, upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu pred požarom in zagotavljati natančnost pri delu ter kakovost storitve;
 • izvajati kontrolo izkovkov po predpisanem kontrolnem postopku ter izpolnjevati spremno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti izkovkov;
 • prepoznati napake na kovanih izdelkih in vzroke za njihov nastanek ter odpravljati manjše motnje v procesu kovanja ter obvešča pristojnega o napakah;
 • izvajati dnevno čiščenje delovnih naprav in delovnega mesta ter posredovati informacije o procesu kovanja ter o stanju orodja in naprav;
 • komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO2

 

Začnimo kariero v gastronomiji

Cilj programa je izboljšanje poklicne kompetence udeležencev na področju gastronomije, ki bodo z novimi znanji in spretnostmi sledili smernicam sodobne, zdrave in uravnotežene prehrane in s tem pripomogli k zdravemu načinu priprave jedi za vsakdanje življenje. Udeleženci v programu spoznavajo in razvijajo temeljne kompetence, ki jih potrebujejo za zaposlitev, s poudarkom na samoiniciativnosti in podjetnosti ter za osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost, kulturno zavest, trajnostni razvoj.

Cilji programa so zastavljeni, da udeleženec razvija oz. usvoji znanja in spretnosti s področij komunikacije in timskega dela, varovanja zdravja in okolja, gospodarnosti, kakovosti, sodobnih metod in tehnik dela v kuhinji.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO3

 

Obdelujemo materiale v strojništvu

Temeljni cilj programa je razvijanje sposobnosti za organizacijo lastnega dela in obvladovanje tehnoloških postopkov na področju dela za stroji v proizvodnji. Temeljni cilj programa je zvišanje ravni kompetenc, znanj in spretnosti, ki posamezniku z nižjo izobrazbo omogoča nadgradnjo strokovnega znanja in kompetenc na področju strojništva, osebno rast, napredovanje na delovnem mestu in mu poveča konkurenčnost na trgu dela.

Udeleženec v programu bo zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo, načrtovati racionalno porabo energije, materiala in časa;
 • prebrati in razumeti enostavne risbe, skice in načrte, voditi evidenco izdelave izdelkov ter ostalo administrativno dokumentacijo;
 • pregledati stroje, orodja  in naprave za obdelavo kovin v strojništvu, opraviti nastavitve in zagon po tehnoloških navodilih;
 • sprejeti delovno dokumentacijo in se seznaniti z njo ter z osnovnimi parametri odezovanja na strojih;
 • preveriti delovanje strojev, delovnih pripomočkov, merilnih priprav in varnostnih naprav, nastaviti parametre in režime delovanja na obdelovalnih strojih;
 • pri delu uporabljati predpisana tehnična in osebna zaščitna sredstva;
 • upoštevati predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom, pripraviti ustrezen material, orodja in pripomočke za delo, vzdrževati čistočo in urejenost delovnega mesta;
 • zagotavljati natančnost pri delu in kakovost izdelkov, izvesti vzdrževanje strojev, orodij, naprav in pripomočkov, izpolnjevati spremno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti izkovkov;
 • prepoznati napake in odstopanja na  izdelkih ter vzroke za njihov nastanek, komunicirati z nadrejenimi, s tehnologom, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO4

 

Nemščina za nove priložnosti

Cilji programa so razvijati in izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, predvsem pri sporazumevanja v tujem jeziku, pridobiti veščine za bolj samostojno komuniciranje v tujem jeziku in navezovanju stikov s tujino.

Udeleženci v programu pridobijo osnovno znanje nemškega jezika za bolj samozavestno in samostojno sporazumevanje v nemškem jeziku, pri navezovanju stikov s tujino, širijo besedišče in uporabljajo  strokovno terminologijo, znajo predstaviti sebe, podjetje, dejavnost, izdelek oz. storitev v nemškem jeziku ter se tako tudi osebno in strokovno razvijajo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO5

 

Kreativno komuniciranje

Cilj programa je :

 • Izboljšati medosebno komunikacijo in spodbujati kreativnost pri posameznikih. Komuniciranje je učinkovito, če cilje dosežemo s čim manjšimi sredstvi (čas, denar, energija). Uspešnost komuniciranja pove, v kolikšni meri smo dosegli zastavljeni cilj.
 • Ozavestili pomen komunikacije kot temeljno informacijsko orodje in obvladati ciljnost komunikacije.
 • Naučiti se učinkovito, jasno in prepričljivo komunicirati ter oblikovati pozitivno čustveno okolje, razvijati samozavest, obvladovati vedenjska pravila socialne interakcije, sodelovanja in prilagajanja zahtevam različnih komunikacijskih situacij.
 • Znati vzpostaviti profesionalni odnos s soljudmi.
 • Spoznati, da je učinkovito komuniciranje pomembna veščina za uspešnost vsakega posameznika.
 • Utrditi štiri komunikacijske dejavnosti, to so poslušanje, govorjenje, branje in pisanje.
 • Poznati, obvladovati in vrednotiti lastno komunikacijo, jo analizirati in interpretirati ter delovati skladno s poslovnim bontonom.
 • Obvladati konfliktne situacije ter se vesti ustvarjalno in tolerantno do pogledov in vedenja drugih.
 • Poznati slovnična pravila in znati sestaviti poslovni dopis.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO6

 

Urimo ustvarjalne sposobnosti in analizirajmo podatke s pomočjo računalnika

Cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, s poudarkom na starejših od 45 let:

 • razvijati temeljne spretnosti, veščine, znanja in navade za učinkovito in uspešno uporabo IKT;
 • spoznati osnovno izrazoslovje, ki se uporablja pri obeh obravnavanih programih;
 • znati s pomočjo programa Excel sprejeti boljšo in racionalnejšo rešitev;
 • samostojno obdelati fotografije na računalniku;
 • spoznati zahteve po varnem delu z računalniki in drugo digitalno tehnologijo (fotoaparati);
 • razpravljati o prednostih digitalne tehnologije, njenih omejitvah in nevarnostih;
 • naučiti se uporabljati programsko opremo za urejanje slik;
 • naučiti se uporabljati programsko opremo za izdelavo preglednic;
 • naučiti se programov za vsakodnevno uporabo;
 • izbran problem znati grafično predstaviti in pojasniti dobljene rezultate;
 • povečati funkcionalno pismenost (branje grafov, tabel);
 • približati in zagotoviti dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije;
 • pospešiti uporabo znanj, spretnosti in učenja za razvoj konkurenčnejšega kadra na trgu dela;
 • ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja. razvijanje temeljnih spretnosti, veščine, znanja in navade za učinkovito in uspešno uporabo IKT.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO7

 

Praktična uporaba Excela

Cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, s poudarkom na starejših od 45 let:

 • udeleženci se naučijo uporabljati programsko opremo za izdelavo preglednic;
 • udeleženci programa spoznajo osnovno izrazoslovje, ki se uporablja pri delu s programom Excel;
 • program se naučijo uporabljati za vsakodnevno uporabo (digitalna pismenost);
 • izbran problem znajo grafično predstaviti in pojasniti dobljene rezultate (digitalna, matematična);
 • udeleženci bodo ugotovili prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja (učenje učenja);
 • cilj je povečati funkcionalno pismenost (branje grafov, tabel) (digitalna, matematična);
 • cilj izobraževalnega programa je tudi približati in zagotoviti dostop do IKT (digitalna pismenost);
 • zavedanje možnosti uporabe računalniškega programa (prednosti uporabe programa) (digitalna);
 • cilj je pospešiti uporabo znanj, spretnosti in učenja za razvoj konkurenčnejšega kadra na trgu dela;
 • razvijanje sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo (učenje učenja);
 • razvijanje temeljnih spretnosti, veščin, znanj in navad za učinkovito in uspešno uporabo IKT.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO8

 

Uspešna predstavitev PowerPoint prezentacija

Cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, s poudarkom na starejših od 45 let:

 • Udeleženci se naučijo samostojno izdelati učinkovito PowerPoint predstavitev;
 • udeleženci se naučijo izvesti profesionalen in uspešen nastop s pomočjo PowerPoint prezentacije;
 • udeleženci se naučijo uporabljati in medsebojno povezovati vsa orodja za oblikovanje besedila in vstavljenih predmetov;
 • udeleženci znajo uporabljati orodja programa PowerPoint v povezavi z internetom in okoljem Windows;
 • udeleženci se naučijo izdelati strukturirana besedila in vanje vključiti različne vrste tabel, grafov in diagramov;
 • udeleženci se naučijo v predstavitev vključiti izdelke, narejene v drugih računalniških programih;
 • udeleženci v pravilni meri uporabljajo animacijske učinke;
 • udeleženci spodbudijo svojo ustvarjalnost in kreativnost pri načrtovanju predstavitve;
 • udeleženci uporabljajo program PowerPoint za izdelavo raznih gradiv in drugih kreativnih oblik;
 • udeleženci upoštevajo načela dobrega komuniciranja pri izvedbi predstavitve;
 • udeleženci znajo iskati, zbirati ter obdelovati informacije in jih uporabiti na kritičen in sistematičen način.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO9

 

Znanje in strokovnost na delovnem mestu v nekovinski proizvodnji

Temeljni cilj programa je razvijanje sposobnosti za organizacijo lastnega dela in obvladovanje tehnoloških postopkov na področju dela s stroji v proizvodnji. Temeljni cilj programa je zvišanje ravni kompetenc, znanj in spretnosti, ki posamezniku z nižjo izobrazbo omogoča nadgradnjo strokovnega znanja in kompetenc, osebno rast, napredovanje na delovnem mestu in mu poveča konkurenčnost na trgu dela.

Cilji programa so zastavljeni na način, da udeleženec v programu:

 • zna načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in racionalno rabi energijo, material in čas;
 • zna pripravlja različne vrste zmesi;
 • upravlja s stroji in napravmi za vlivanje, stiskanje in ekstrudiranje;
 • mehanično in termično obdeluje polizdelje/izdelke;
 • kontrolira surovino ter kvaliteto polizdelkov/izdelkov;
 • zna kontrolirati, nastavljati ter vzdrževati naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu;
 • načrtovati in organizirati lastno delo;
 • načrtovati racionalno porabo energije, materiala in časa;
 • voditi evidenco izdelave izdelkov ter ostalo administrativno dokumentacijo;
 • pri delu uporabljati vsa predpisana tehnična in osebna zaščitna sredstva;
 • upoštevati predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom;
 • pripraviti ustrezen material, orodja in pripomočke;
 • vzdrževati čistočo in urejenost delovnega mesta;
 • zagotavljati natančnost pri delu in kakovost izdelkov;
 • zagotavljati natančnost in kakovost izdelkov;
 • izpolnjevati spremno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti izdelkov;
 • prepoznati napake in odstopanja na  izdelkih ter vzroke za njihov nastanek;
 • odpravljati manjše motnje v procesu obdelave ter obveščati pristojne o napakah;
 • izvajati dnevno čiščenje strojev, orodij in naprav ter delovnega mesta;
 • komunicirati z nadrejenimi, s tehnologom, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO10

 

Finančna pismenost za odrasle

Cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih na področju finančne pismenosti. Cilj programa je razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje na področju samoiniciativnosti  in podjetnosti v povezavi s socialnimi ter matematičnimi kompetencami. Posameznik bo sposoben načrtovati, upravljati, spremljati  ter vrednotiti projekte na področju osebnega in/ali družinskega proračuna. 

Odraslemu program omogoča pridobivanje znanja in spretnosti ter razvoj stališč in odnosov, ki jih potrebuje za osvajanje kompetenc na področju osebnih financ.  Vzpodbuja ga k samoiniciativnosti, podjetnosti in prevzemanju odgovornosti za lastne cilje. Program odraslega motivira za proaktivno delovanje. Usposablja ga za uresničevanje zamisli in prepoznavanje priložnosti.

Na področju kompetence za upravljanje osebnih financ bodo udeleženci programa sposobni:

 • oceniti finančna tveganja in uporabljati ter vrednotiti informacije,
 • analizirati kakovost finančnih produktov,
 • vrednotiti posledice napačnih finančnih odločitev,
 • kritično vrednotiti izposojanje, varčevanje, investiranje in zavarovanje,
 • izdelati osebne finančne načrte in načrte investiranja.

Poleg tega pa program omogoča pa še razvoj in pridobivanje:

 • temeljne matematične kompetence (izračuni donosov, obresti, spremljanje osebnega in družinskega proračuna),
 • socialne kompetence (komunikacija, poznavanje mreže inštitucij,  potrošništvo, podjetnost),
 • jezikovne kompetence (uporaba izrazoslovja na  področju upravljanja financ),
 • IKT kompetence (uporaba računalniških aplikacij za podporo upravljanja osebnih financ),
 • vseživljenjsko učenje (zavedanje o pomenu znanja za lastno eksistenco in razvoj in razumevanje, da se stvari spreminjajo in je zato vseživljensko učenje ključnega pomena).

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO11

 

d.) Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata

     (v nadaljnjem besedilu: programi priprav)

Cilj programov priprav je osvežitev znanja in učna pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata. Programi trajajo dvajset (20) ur.

 

Priprave za pridobitev NPK sobar/sobarica

Cilj programa je izboljšanje poklicne kompetence udeležencev na področju hotelirstva, ki bodo z novimi znanji in spretnostmi sledili smernicam uspešne komunikacije, bodo sledili smernicam varnih čistil za ohranjanje zdravja in varovanja okolja, prav tako pa bodo ozaveščeni za upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu. Udeleženci v programu spoznavajo in razvijajo temeljne kompetence, ki jih potrebujejo za zaposlitev, s poudarkom na uspešni medsebojni komunikaciji, samoiniciativnosti, ozaveščenosti o varovanju zdravja in okolja ter za osebni razvoj, socialno vključenost, kulturno zavest in trajnostni razvoj. Cilji programa so zastavljeni, da udeleženec razvija oz. usvoji znanja in spretnosti s področij: komunikacije in ravnanja v nepredvidenih situacijah, ki nastajajo med gosti in osebjem v hotelu, varovanja zdravja in okolja, gospodaranosti, kakovosti in ekologije.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK1

 

Priprave NPK upravljalec/upravljavka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

Cilj programa priprav je pridobitev manjkajočih znanj,osvežitev znanja za potrebe pridobitve kvalifikacije oz. certifikata. Cilj je, da udeleženec zna upravljati procesne stroje za predelavo nekovinskih rudnin (priprava zmes za izdelavo, upravljanje s stroji za stiskanje, upravljanje s stroji za ekstrudiranje, upravljanje s stroji za vlivanje in impregniranje, mehanična obdelava polizdelkov/ izdelkov, sušenje in termično obdelovanje polizdelkov/izdelkov, označevanje izdelkov) in kvalitetno pripravi na preverjanje v postopku certificiranja v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK2

 

Priprave NPK upravljalec/upravljavka strojev v proizvodnji

Cilj programa priprav je pridobitev manjkajočih znanj, osvežitev znanja za potrebe pridobitve kvalifikacije oz. certifikata. Cilj je, da udeleženec zna upravljati stroje v proizvodnji (pripravi stroj in opremo spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa) in se na ta način kvalitetno pripravi na preverjanje v postopku certificiranja v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK3

 

Priprave NPK utopni kovač/utopna kovačica

Cilj programa priprav je pridobitev manjkajočih znanj, osvežitev znanja za potrebe pridobitve kvalifikacije oz. certifikata. Cilj je, da udeleženec zna upravljati proces utopnega kovanja  (pripraviti in nastaviti stroje, naprave, orodje in materiale za kovanje in zna prikazati proces utopnega kovanja) in se na ta način kvalitetno pripravi na preverjanje v postopku certificiranja v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK4

 

Priprave za pridobitev NPK čistilec/čistilka prostorov

Cilj programa je izboljšanje poklicne kompetence udeležencev na področju čiščenja, ki bodo z novimi znanji in spretnostmi sledili smernicam varnih čistil za ohranjanje zdravja, prostorov in okolja, prav tako pa bodo ozaveščeni za upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter ustrezne komunikacije med sodelavci, naročniki in strankami. Udeleženci v programu spoznavajo in razvijajo temeljne kompetence, ki jih potrebujejo za zaposlitev, s poudarkom na odgovornosti do sebe, drugih in okolja, ustrezni komunikaciji, samoiniciativnosti, ozaveščenosti o varovanju zdravja in okolja ter za osebni in trajnostni razvoj. Cilji programa so zastavljeni, da udeleženec razvija oz. usvoji znanja in spretnosti s področij: uspešne komunikacije, pravilnega rokovanja s čistili in pripomočki za čiščenje, varovanja zdravja in okolja, racionalne porabe materiala in energije, kakovosti in ekologije.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK5

 

e.) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (v nadaljnjem besedilu:

     program RPO)

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so zaposleni, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu:http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143.

 

f.) Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (v nadaljnjem besedilu:

  programi RDO)

Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije, kot npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav ter znanja za potrebe dela. Ciljna skupina so zaposleni, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Program RDO traja petdeset (50) ur.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: RDO LU Velenje, RDO Invel, RDO Zavod uspešen.si, RDO ŠC SK-Z

Objava letnih poročil - povzetki za leto 2016, 2017 in 2018:

TPK 2016-2019 Letno poročilo 2016

TPK 2016-2019 Letno poročilo 2017

TPK 2016-2019 Letno poročilo 2018