PROJEKT SOCIALNA AKTIVACIJA  "AS - AKTIVIRAJ SE!"

Programi socialne aktivacije 

Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine.

Opis projekta

Zavod Uspešen.si je v projektu Socialna aktivacija »AS – Aktiviraj SE!« partner Društva Novus, ki  je izbrani prijavitelj na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov socialne aktivacije na območju Kohezijske regije Vzhodne Slovenije, V partnerstvu izvaja aktivnosti programa na območju regijske enote Velenja in Žalca. Za izvedbo celotnega projekta je namenjeno 687.078,00 EUR sredstev.

Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi  "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

Ciljne skupine

V okviru SKLOPA 1 se lahko v program vključijo osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so: 

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Trajanje programa

V projektnem obdobju 2019 - 2022, na območju regijskih enot: Velenje, Žalec in Mozirje, se bo izvedlo 10 programov socialne aktivacije. Trajanje enega programa je 8 mesecev. 

Izvajanje programa

Čas izvedbe programa socialne aktivacije se izvajav treh fazah.

 (1 faza) - 1 mesec: Priprava na izvajanje programa

V tem obdobju se v sodelovanju z enotno vstopno točko3 , uradi za delo in koordinatorji socialne aktivacije izvajajo aktivnosti za pridobitev udeležencev za vključitev v program socialne aktivacije.

(2 faza) - 6 mesecev: Neposredno izvajanje programa z udeleženci

V okviru druge faze izvajanja programa se izvedejo trije moduli z obveznimi vsebinami. Vsebine v programu so modulsko zasnovane in se razlikujejo po trajanju in obravnavanih področjih.

Modul I: Uvodni modul 

                                                                                                                                                                                                Izvajanje skupinskega dela modula I poteka v obsegu najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še  v obliki najmanj 1 ure individualnega dela s posameznim udeležencem na teden. V prvem modulu se izvajajo aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, motiviranje, osebnostno rast udeležencev ter dvig socialnih kompetenc.

Modul II: Izvedbeni modul         

                                                                                                                                                                                              Izvajanje skupinskega dela modula II poteka v obsegu najmanj 480 ur, tj.  6 ure dnevno, 5 dni v tednu in dodatno še  v obliki najmanj 1 ure individualnega dela s posameznim udeležencev na teden. V drugem modulu se izvajajo aktivnosti usmerjene za spoznavanje trga dela, dvig funkcionalnih kompetenc in kompetenc za približevanju trga dela ter pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela.

Modul III: Izhodni modul      

                                                                                                                                                                                       Izvajanje skupinskega dela modula III poteka v obsegu najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še  v obliki najmanj 1 ure individualnega dela s posameznim udeležencev na teden. Aktivnosti v programu so usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja vključitev, pregledu doseženih ciljev, zagovorništvu, svetovanju in podpori pri vstopu na trg dela.

Delo v modulih poteka skozi skupinske vodene pogovore in v obliki dodatnega individualnega dela z udeleženci. Vsebine izvajajo izkušeni in strokovno usposobljeni strokovni delavci v sodelovanju s pridruženimi partnerji in ostalimi deležniki.

(3 faza) - 1 mesec:  Dodatno individualno delo z udeleženci po izhodu iz programa

Obdobje enega meseca po prenehanju izvajanja 2. faze programa socialne ativacije je namenjeno dodatnemu individualnemu delu z udeleženci. Obseg in potek individualnega dela v tem obdobju, glede na potrebe posameznega udeleženca programa, določi strokovna skupina. Sestanki multidisciplinarnega tima služijo strokovni podpori pri delu s ciljno skupino javnega razpisa in iskanju strokovne pomoči za udeležence programov.

Vsebinske aktivnosti programa

 • Podpora in strokovna pomoč udeležencem pri iskanju rešitev lastne problemske situacije.
 • Spodbujanje in zastopanje udeležencev pri vzpostavljanju stikov z delodajalci, zavodi in ustanovami v lokalnem okolju.
 • Predstavitve, obiski in ogledi pri izvajalcih in delodajalcih v lokalnem okolju in zastopanje pri vključevanju v njihove dejavnosti.
 • Motiviranje udeležencev pri njihovi osebni rasti.
 • Vključevanje v dejavnosti in programe v lokalnem okolju.

Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne skupine za približevanje trgu dela. t.j. je  osebam iz ciljne skupine ponuditi:

 • Dostopen, kakovosten in raznolik program socialne aktivacije, ki jim bo omogočil razvoj socialnih in zaposlitvenih kompetenc (razvoj socialnih in delovnih spretnosti; dvig funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo; pridobitev znanj in informacij za reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom; pridobitev splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu dela; vključevanje v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop na trg dela).
 • Dvig funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo.
 • Pridobitev znanj in informacij za reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom. 
 • Pridobitev splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu dela.
 • Vključevanje v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop na trg dela.
 • Okrepiti povezovanje različnih deležnikov v regijski enoti (izvedba programa z aktivnim povezovanjem z Zavodom RS za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, občino, nevladnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami).                                                                                                                                                                                    

Lokacija izvajanja programa

 • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (projektni partner)
 • Društvo Novus, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (izvajalec)
 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje (projektni partner)
 • … na terenu … v lokalnem okolju ali širše … knjižnice, društva, ustanove, zavodi, podjetja, organizacije …

Pravice in obveznosti vključenih oseb iz ciljne skupine

Pravice:

 • prostovoljna vključitev v program, ki ni pogojena s kakršnim koli članstvom;
 • vključena oseba ne izgubi statusa, ki ga je imela pred vključitvijo v program;
 • prilagojenost aktivnosti programa v skladu z individualnim načrtom uporabnika;
 • 30 minutni dnevni odmor za malico;
 • izplačilo denarne nagrade, stroškov prevoza in stroškov za prehrano skladno s pravili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenim osebam, vključenih v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (tedensko);
 • stroški za prevoz pripadajo osebi, katere kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer ter nima brezplačne možnosti uporabe javnega lokalnega prevoza; upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti programa;
 • stroški za prevoz pripadajo osebi za vsak dan dejanske prisotnosti v programu, ki se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa;
 • urejeno zavarovanje za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo (velja za čas prisotnosti v modulu II)
 • seznanitev z ukrepi, predpisanimi za varno delo;
 • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
 • status mirovanja v primeru daljše odsotnosti iz programa (rizična nosečnost, materinski in starševski dopust, daljša bolezen idr.);
 • pravica do pritožbe;
 • prekinitev dogovora o vključitvi, brez navedbe razloga.

Obveznosti:

 • aktivno sodelovanje v dogovorjenih aktivnostih programa;
 • upoštevanje danih navodil;
 • skrbno in zanesljivo izvajanje nalog po danih navodilih v izogib, da se ne povzroči škoda iz hude malomarnosti;
 • minimalna vključenost uporabnika v - Modulu I, II in III.
 • dostava dokazil o upravičeni odsotnosti v programu (bolniška odsotnost, vključitev v izobraževalne ali druge podobne aktivnosti, ki pripomorejo k razvijanju kariere osebe, odsotnosti zaradi osebnih okoliščin na podlagi 165. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami), odsotnost zaradi drugega nepredvidljivega razloga, glede katerega izvajalec presodi, da je opravičljiv;
 • dokazilo o upravičeni odsotnosti v programu mora vsebovati vzrok in datum odsotnosti.

Projekt je oblikovan tako, da spodbuja aktivno vlogo raznih organizacij pri izvajanju posameznih aktivnosti, kar predstavlja dobre temelje in podlage za nadaljevanje tudi po zaključku projekta.