Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela

Kot izbrani koncesionar za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 - 2018 smo v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela izvajali naslednje delavnice:

 • Delavnica tipa C1 – Kariera po petdesetem, 
 • Delavnica tipa C2 – Učinkovit nastop na trgu dela,
 • Delavnica tipa D – Svetovalnica.

V obdobju od junija 2016 do decembra 2018 smo izvedli 172 delavnic v katere je bilo vključenih 2.393 oseb.

Tip delavnice Število delavnic Število vkljuečnih oseb
C1 – Kariera po petdesetem 42 602
C2 – Učinkovit nastop na trgu dela 78 1055
D – Svetovalnica 52 736

 

 

 

DELAVNICA TIPA C1 - KARIERA PO PETDESETEM

Ciljna skupina za vključitev v delavnico Kariera po petdesetem so osebe, ki so starejše od 50 let.

Namen delavnice je aktivacija udeležencev pri prepoznavanju svojih prednosti in pridobljenih kompetenc ter iskanje možnosti na trgu dela v okviru standardnih in alternativnih oblik zaposlovanja.

Trajanje delavnice: 20 pedagoških ur, ki se izvedejo v štirih dneh, po pet pedagoških ur dnevno.

Vsebina skupinskega dela delavnice:

 • karierne izkušnje in pridobljenih novih znanj;
 • pomembni dosežki v karieri, prepoznavanje kompetenc, znanj in veščin;
 • prikaz primerov dobre prakse;
 • zastavljanje kariernih ciljev in značilnosti teh ciljev;
 • poznavanje informacijske tehnologije pri vstopanju na trg dela;
 • mreženje;
 • veščine iskanja zaposlitve;
 • kako obdržati zaposlitev – spoznavanje novega delovnega okolja, prilagajanje, medgeneracijsko sodelovanje;
 • oblikovanje konkretnih načrtov.

Metode: delo v manjših skupinah, samostojno delo, uporaba pripomočkov za načrtovanje kariere.

Rezultat delavnice: popis kompetenc, znanj in veščin.

Lokacije izvedbe:

 • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje
 • Jakijeva hiša Nazarje, Zadrečka cesta 35, 3331 Nazarje;
 • Mladinski center Dravograd, Koroška cesta 50, 2370 Dravograd;
 • MPIK (sejna soba), Dobja vas 185, 2390 Ravne na Koroškem.
   

Delavnico smo izvajali kot izbrani koncesionar v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela.

DELAVNICA TIPA C2 - UČINKOVIT NASTOP NA TRGU DELA

Ciljna skupina so neposredno zaposljive osebe, pri katerih niso bile prepoznane večje ovire pri iskanju zaposlitve, vendar pa kljub temu še vedno potrebujejo dodatno pomoč pri ponovni integraciji na trg dela.

Namen delavnice je še povečati učinkovitost nastopa udeležencev na trgu dela ter jih seznaniti z drugačnimi, sodobnejšimi načini iskanja zaposlitve, ki lahko pripomorejo bodisi k aktivnejšemu in bolj učinkovitemu iskanju zaposlitve, bodisi k drugim aktivnostim za graditev njihove karierne poti s ciljem zaposlitve.

Trajanje in potek delavnice: 24 pedagoških ur, ki se izvedejo v šestih dneh, po štiri pedagoške ure dnevno.

Vsebina delavnice:

 • prepoznavanje kompetenc, znanj in veščin udeležencev s pomočjo pripomočkov za samostojno načrtovanje kariere
 • postavljanje kariernih ciljev in izdelava kariernega načrta;
 • odkriti in skriti trg dela (mreženje);
 • sodobni viri informacij in iskanje zaposlitve s pomočjo različnih spletnih portalov ter izdelava profila;
 • različne oblike zaposlovanja (projektno delo, kreiranje delovnih mest, samozaposlovanje, itd.);
 • pričakovanja delodajalcev na sodobnem trgu dela, osnove delovne zakonodaje in načini selekcije kadrov;
 • prepoznavanje pričakovanj konkretnih delodajalcev;
 • prilagajanje ponudbe pričakovanju delodajalcev; analiza oglasov in pridobivanje dodatnih informacij o zahtevah in pričakovanjih;
 • pisna in ustna predstavitev, izdelava življenjepisa (CV) za konkretno delovno mesto, predstavitvenega pisma in CV vizitke;
 • izboljšanje nastopa na zaposlitvenem razgovoru;
 • medosebni odnosi na delovnem mestu – delo v timu, reševanje nesporazumov.

Metode: predstavitev vsebin, delo v manjših skupinah, samostojno delo, uporaba pripomočkov za načrtovanje kariere.

Rezultat delavnice: izdelava življenjepisa (CV) s predstavitvenim pismom za konkretno delovno mesto in izdelava CV vizitke.

Lokacije izvedbe:

 • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje
 • Jakijeva hiša Nazarje, Zadrečka cesta 35, 3331 Nazarje;
 • Mladinski center Dravograd, Koroška cesta 50, 2370 Dravograd;
 • MPIK (sejna soba), Dobja vas 185, 2390 Ravne na Koroškem.

Delavnico smo izvajali kot izbrani koncesionar v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela.

DELAVNICA TIPA D - SVETOVALNICA

Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki se v prvih dvanajstih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb niso uspele zaposliti ter potrebujejo pomoč pri motiviranju in aktivaciji, podporo pri spreminjanju stališč, ki jih ovirajo pri aktivnem iskanju zaposlitve in pri premagovanju situacijskih ovir.

Namen delavnice je udeležencem pomagati prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, jih ozavestiti o omejujočih prepričanjih in stališčih, ki jih imajo do iskanja zaposlitve, vključno s spreminjanjem le-teh, postaviti nove cilje in pridobiti manjkajoče veščine iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih.

Potek delavnice:
1. skupinsko srečanje: pet dni po štiri pedagoške ure dnevno – skupaj 20 pedagoških ur.
2. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro;
3. skupinsko srečanje: štiri dni po štiri pedagoške ure dnevno – skupaj 16 pedagoških ur.
4. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro;
5. skupinsko srečanje: tri dni po pet pedagoških ur dnevno – skupaj 15 pedagoških ur.
6. individualno srečanje: individualno srečanje za posameznega udeleženca traja eno pedagoško uro.

Trajanje delavnice za udeleženca: 51 skupinskih pedagoških ur in 3 individualne pedagoške ure na udeleženca, skupaj 54 pedagoških ur.

Trajanje delavnice za koncesionarja:  96 pedagoških ur, v skupnem trajanju 21 dni.

Vsebina delavnice:

 • identifikacija pozitivnih lastnosti udeležencev skozi dosedanje izkušnje, dosežke, prostočasne aktivnosti;
 • analiza dosedanjega načina iskanja zaposlitve in ugotavljanje odnosa do iskanja zaposlitve
 • izdelava akcijskega načrta za spreminjanje ugotovljenih samoomejujočih prepričanj;
 • v skupinskem delu delavnice izvajanje aktivnosti za spreminjanje prepoznanih omejujočih prepričanj;
 • oblikovanje kariernih ciljev.


Rezultat delavniceizdelava akcijskega načrta z označenimi realiziranimi aktivnostmi ter načrtom za vnaprej.

Lokacije izvedbe:

 • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje
 • Jakijeva hiša Nazarje, Zadrečka cesta 35, 3331 Nazarje;
 • Mladinski center Dravograd, Koroška cesta 50, 2370 Dravograd;
 • MPIK (sejna soba), Dobja vas 185, 2390 Ravne na Koroškem.

Delavnico smo izvajali kot izbrani koncesionar v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za uporabnike storitev za trg dela.